Despre Granturile SEE

Pe 21 martie 2012 s-a semnat  Memorandumul  de înţelegere intre guvernul Romaniei si  guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014, prin care Romaniei i se aloca  fonduri in valoare de 176.443.750 euro.

Acest Mecanism Financiar  acopera mai multe programe de finantare, care  au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ) şi ţarile beneficiare ale finanţării.  Pentru a consulta toate domeniile vizate de programele de finantare in Romania, puteti accesa site-ul  www.asistentasee.fonduri-ue.ro

Programul este estimat sa demareze in iunie 2013 si se va finaliza in decembrie 2016.
Prin program se vor finanta urmatoarele masuri:

  1. Vizite pregatitoare
  2. Proiecte de mobilitate pentru studenti si personal din universitati
  3. Proiecte  de cooperare interinstitutionala

ANPCDEFP  estimeaza ca pana la finalul programului sa finanteze mobilitatea a circa 336 de studenti si 141 cadre universitare (atat outgoing cat si incoming), precum si 10  proiecte de cooperare interinstitutionala si 20 de vizite pregatitoare.  

Principalii beneficiari institutionali  vor fi universitatile din Romania posesoare a Cartei Erasmus aprobata de Comisia Europeana, iar  parteneri  vor fi  institutii similare sau organizatii  de stagiu  din statele donatoare. In proiectele de cooperare interinstitutionala, se mai pot asocia ca  parteneri  universitati, institute de cercetare, companii, ONG-uri,  atat din  statele membre cat si din celelalte tari beneficiare ale Mecanismului SEE. Informatii complete despre tarile  beneficiare si  tipurile de asistenta financiara gasiti pe site-ul  www.eeagrants.org
Mai multe informații, pe www.see-burse.ro

PROIECTE DE COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ

Descriere generală
Proiectele de cooperare inter-instituțională  sunt destinate să sprijine procesul de inovaţie şi îmbunătăţire a predării în învăţământul superior, să contribuie la modernizarea universităților și să asigure o legătura mai strânsă între oferta academică și piața muncii. Ele pot fi propuse pentru orice disciplină universitară.

Astfel, cooperarea interinstituțională  poate viza dezvoltarea de curriculum comun, prin crearea de:
• programe integrate care acoperă un ciclu complet de studii (la nivel de licenţă, masterat sau doctorat) şi care se finalizează cu o diplomă dublă sau recunoscută reciproc;
• programe de studiu şi module pentru formarea continuă;
• module de predare în domenii cu o puternica componentă  interdisciplinară.

Programele de studiu comune sau modulele de predare se pot referi la primul ciclu de studii (licenţă), la al doilea ciclu (masterat) sau la al treilea (doctorat). Curriculumul şi modulele pentru învăţarea continuă vor viza actualizarea cunoştinţelor deja dobândite, cu un accent special pe îmbunătăţirea abilităţilor şi a competenţelor care conduc la creşterea şanselor de angajare. 
Proiectele care isi propun dezvoltarea unor module comune trebuie să abordeze și probleme precum rezultatele învăţării, aspecte legate de recunoaştere şi tipul de diplomă / certificatele ce se vor elibera, precum şi Sistemul European de Trasfer şi Echivalare a Creditelor Tranferabile (ECTS) si Suplimentul la Diplomă (DS). 

După faza iniţială de dezvoltare de un an sau doi, aceste programe sau module trebuie puse la dispoziţia instituţiilor partenere într-un mod cu adevărat integrat, care include mobilitatea studenţilor şi a personalului didactic, asigurand astfel sustenabilitate. Studenţii trebuie să primească la sfârşitul programului de studii diplome multiple sau comune (sau certificate în cazul modulelor), recunoscute de instituţiile şi ţările participante.

Proiectele de modernizare presupun acţiuni pentru creşterea atractivităţii instituţiilor  de invatamant superior şi pentru a le face mai receptive la nevoile pieţei muncii, cetăţenilor si societăţii in general. 

 Modernizarea învăţământului superior este necesară în domeniul programelor de studiu (procesul  Bologna), finanţării şi guvernanţei universitare , astfel încât instituţiile de învăţământ superior să poată face faţă provocărilor globalizării şi să contribuie mai eficient la formarea  şi reconversia profesională a populaţiei active din Europa.

Activitățile de cooperare în cadrul acestor proiecte pot viza:
• să elaboreze strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, asigurând legătura dintre învăţământul superior pe de o parte şi asigurarea formării profesionale (VET) menite să ajute instituţiile de învăţământ superior să devină “centre de educaţie continuă” sau "centre de învăţare deschise” pentru regiunea lor.
•să faciliteze accesul pentru persoanele din domenii dezavantajate socio-economic, care au beneficiat de educaţie non-formală sau informală sau care dispun de calificări alternative, cum ar fi cele obţinute în urma învăţării prin acumularea de experienţă practică;
• să asigure transparenţa misiunii şi a performanţelor instituţiilor de învăţămînt superior, creşterea calităţii, imbunătăţirea guvernanţei sau diversificarea surselor de  finanţare.  

Proiectele care au ca scop întărirea legăturii dintre oferta educațională și piața muncii pot aduce împreună instituții de învățământ superior, întreprinderi, organizaţii profesionale, Camere de Comerţ, parteneri sociali sau organizaţii locale/regionale.

Parteneriatele structurate cu comunitatea de afaceri (inclusiv IMM-urile) pot creşte relevanţa, calitatea şi atractivitatea educaţiei şi a programelor de educaţie şi formare: transferul accelerat de cunoştinţe între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi şi vice versa, plasamentele de studenţi, personal şi cercetători în întreprinderi şi integrarea personalului întreprinderilor în instituţii de învăţământ superior pot aduce avantaje reciproce şi pot mări şansele absolvenţilor şi cercetătorilor, dat fiind că expertizei lor ştiinţifice i se adaugă în acest fel cunoştinţe antreprenoriale. Aceasta mai înseamnă şi că dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi inovaţionale trebuie să fie un obiectiv cheie al acestor proiecte.

Proiectele de acest tip își pot propune activități care:
• întăresc legăturile dintre curriculum  şi viitoarele abilităţi  necesare pentru angajare, de exemplu prin evaluarea nevoilor viitoare de competenţe şi prin promovarea input-ului mediului de afaceri în proiectarea cursurilor aşa cum este specificat în iniţiativa ‘New Skills for New Jobs’.
• promovează mobilitatea, antreprenoriatul, gândirea critică şi abordările inovatoare ca parte a curriculum-ului studenţilor şi ca nucleu de  competenţe cheie  pentru profesori/cercetători.
Deasemenea, proiectele de cooperare inter-institutionala își pot propune dezvoltarea de Programe Intensive.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.see-burse.ro